Integritetspolicy Kameraövervakning

Integritetspolicy Kameraövervakning

1.             Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

2.             Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

3.             Rättslig grund

Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter från kameraövervakningen är intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

4.             Vilka personuppgifter samlar Fouredge AB in och när raderas de?

Inspelat material från rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål.

5.             Lagringsperiod: Materialet sparas normalt maximalt 30 dagar. Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

6.             Säkerhetsåtgärder till skydd för personuppgifter

Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer. Materialet sprids inte vidare annat än undantagsvis till anställda i rättsvårdande myndigheter med syfte att utreda misstänkta brott

7.             Enskildas rättigheter:

Fouredge AB informerar om inspelningen med övervakningskameror genom skyltning i anslutning till de kameraövervakade byggnaderna eller del av byggnaderna. Skyltningen kompletteras med möjlighet för ytterligare information på Fouredges hemsida, där även denna policy publiceras. Den som kan antas finnas inspelad med övervakningskamera har rätt att begära följande:

  1. Bekräftelse på om hon eller han förekommer på film.
  2. Information om ändamålet med kamerabevakningen.
  3. Information om lagringstiden.
  4. Begäran om att rätta eller radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.
  5. Rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
  6. Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv.

8. Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är den som anges som ansvarig för Fouredge kameraövervakning. Om du har frågor rörande hur Fouredge AB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Fouredge dataskyddsombud på gdpr@fouredge.se

Kontaktinformation Dataskyddsombud

Telefon 08-51800522

E-post, gdpr@fouredge.se