För att möta omvärldens förväntningar och krav har Fouredge alltid arbetat aktivt med kvalitetsfrågor och omsorg om vår miljö. Som ett resultat av detta erhöll Fouredge under våren 2020 certifiering av sitt ledningssystem avseende kvalitet och miljö enligt ISO-standarderna 9001 och 14001.

Ledningssystemet har sedan dess kompletterats och under våren certifierades ett integrerat ledningssystemet som även inkluderar kraven för informationssäkerhet ISO-27001.

ISO-27001 fastställer krav som en organisation behöver uppfylla när det gäller ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), bl.a. krav för

·         upprättande
·         införande
·         underhåll
·         ständigt förbättringsarbete.

Standarden innehåller även krav för bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker.

Ledningssystemet säkerställer kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra tjänster.

ISO, International Organization for Standardization

ISO är en oberoende, icke-statlig internationell organisation med över 160 nationella standardiseringsorgan som medlemmar.

https://www.iso.org/home.html